Обука на училишни обучувачи од страна на национален обучувач

Од 17-19 септември беше одржана онлајн обука од страна на 30 национални обучувачи назначени од МОН. Од нашето училиште учество зедоа наставниците Даниел Аврамоски, Ерлинда Села, Жаклина Милошеска, Павлина Гаврилоска-Палоска и Ирена Протугер. Овие петмина наставници во следната фаза треба да извршат дисеминација на стекнатите знаења на останатите наставници во училиштето.

Динамика на спроведување на активностите за НПДУ

Согласно динамиката на работа, од 21-23 септември предвидена е дисеминација од страна училишните обучувачи на сите наставници во нашето училиште.