Визија

Да создаде институција која ќе биде препознатлива по највисоките човекови вредности: знаење, умеење, вистина, чест Училиштето преку транспарентноста и одговорноста, партнерството (соработката) и толеранцијата да успее преку своите ученици да биде препознатливо место каде секој во училиштето ќе го доживува училиштето како втор дом и секој да сака, да може преку своите успеси да го промовира своето училиште, а преку училиштето и себеси.

Парадигми на училиштето:

  • Ученикот е во центарот на вниманието
  • Индивидуален пристап кон ученикот
  • Зголемен степен на интерактивност во наставата.