По патеката на македонските стихови

Училишен проект(дореализација):,,По патеката на македонските стихови,, 

Вид на активност Училишен проект-дореализација 
Наслов на активноста По патеката на македонските стихови 
Наставник реализатор и вклучени наставници Реализатори: Татјана Новеска Билјана Трајкоска  
Вклучени ученици Ученици членови на литаратурно-рецитаторските секции 
План за реализација -Посета на родната куќа на Кочо Рацин во Велес – сумирање на резултатите во нашето училиште со изработка на презентации и албум на настани. 
Временска рамка -Првата фаза е еднодневна ( ќе се реализира само ако се обезбедат услови заради короната, која беше причина за одлагање на  проектот), – вторта фаза е повеќедневна, со оглед дека ќе се одвива во рамките на училиштето. 
Начин на финансирање  Самофинансирање и со донации (доколку се обезбедат). 
Очекувани резултати Учениците да го сфатат значењето на стихот како разговор со срцето, како поттикнувач и двигател на убави нешта, дури и кога станува збор за социјалната поезија на Рацин. Да умеат да го откријат космоплоитизмот кај Рацин. Да почнат и самите да се промовираат како поети, бидејќи има неколкумина од нашите ученици кои пишуваат поезија, па ова ќе им биде мотив повеќе. 
Доказни материјали -Фотографии -Полугодишен извештај  -Годишен извештај -Изработки на ученици