Патуваме и учиме за сообраќајот

Училишен проект-Патуваме и учиме за сообраќајот 

Вид на активност Училишен проект 
Наслов на активноста Патуваме и учиме за сообраќајот 
Наставник реализатор и вклучени наставници Реализатори: Сања Наковска-психолог Ирена Протугер-Одделенски наставник Вклучени наставници: Одделенските наставници од  I до V одд. 
Вклучени ученици Учениците I до V одд. 
План за реализација I Етапа Планирање  и организирање (  Август 2020) II Етапа Проектен план Одговорните наставници изработија проектен план кој ќе го  достават до директорот за негово одобрување III Етапа Известување на родителите и учениците  (септември 2020) ПрезентацијаПрибирање на податоци од родителите за познавањето на сообраќајната култура IV Етапа Почеток на проектот Запознавање на учениците со целите на овај проект и изработка на задачаПрезентација V Етапа Посета  Запознавање на учениците со воздушен и воден сообраќај (Посета на аеродромот Апостол Павле и возење со брод по Охридското Езеро) Разгледување и запознавање со воздушните и водените сообраќајни средства VI Етапа Посета  Запознавање на учениците со железничкиот сообраќај (возење со воз)Разгледување и запознавање со железничките превозни средства VII Етапа Посета на сообраќаен полицаец Запознавање на учениците со сообраќајната култура и правилата во сообраќајот Разговор  VIII Етапа Презентирање на финалниот продукт  (април) Заедничка презентација на ученицитеСе презентира проектот. 
Временска рамка Во текот на целата учебна година 2020/2021  
Начин на финансирање  Самофинансирање (ако има можност и средства и општина Дебрца) 
Очекувани резултати  Сообраќајна едукација на децата и родителите и запознавање на децата со основните правила и прописи во сообраќајот и нивно оспособување за препознавање на ризиците и опасностите во сообраќајот. Потребата од подобра сообраќајна едукација и промената на навиките и културата на однесување во сообраќајот се главниот инструмент за унапредување на сообраќајната превенција.Младите треба да бидат едуцирани систематски и континуирано од рана возраст со цел долгорочно да создадеме учесници во сообраќајот кои правилно ќе се однесуваат и ќе ги почитуваат сообраќајните правила и прописи.  
Доказни материјали -Фотографии -Извештај за реализацијата на проектот -Полугодишен извештај  -Годишен извештај -Изработки на ученици (хепенинг, изложба, постер…..)