Кодирање и роботика во основното училиште

1.ERASMUS +клучна акција 1-Кодирање и роботика во основно училиште

Вид на активностУчилишен проект
Наслов на активностаКодирање и роботика во основно училиште
Наставник реализатор и вклучени наставнициРеализатори: Билјана Славевска-директор Сања Наковска-психолог Даниел Аврамоски-наставник по информатика Ирена Протугер-одделенски наставник Вклучени наставници: Оделенските наставници кои предаваат во од III,IV,V одд.и предметните наставници по програмирање,информатика,природни науки,математика, хемија,физика,биологија,техничко образование
Вклучени ученициУчениците од III,IV,V,VI,VII одд.
План за реализација-Подготвителни активности пред заминување на обуката -Еднонеделна обука Кодирање и роботика во основно училиште ,организирана од EASY4TEACHERS(part of I Am Learner) -Активности на учесниците по завршување на обуката(мини работилници, дисеминации,работни активности,реализирање на отворени часови со интегрирање на новите содржини,знаења и вештини,мини натпревари)
Временска рамкаЕдна година
Начин на финансирање Европска Комисија
Очекувани резултати-Зајкнување на знаењето и компетенциите на наставниот кадар и учениците -Можност за професионално напредување и зголемена мотивација за работа -Иновации и зголемување на квалитетот на наставата -Со воведување на стекнатите компетенции  во нашите наставни програми сметаме дека учениците ќе ги подготвиме  за практична примена во реалниот свет, во индустријата, во науката и технологијата -Овие програми на учениците , освен што им помагаат одлично да навлезат и научат програмирање и роботика, им помагаат и во разбирањето и изучувањето на сите школски предмети (математика,физика,хемија,биологија,техничко образование….) -Преку  серијата на нови програми,партнерства и проекти сакаме да  помогниме при градењето на дигиталните вештини на нашите ученици -Зајакнување на синергијата меѓу формалното и неформалното образование -Поголеми можности за воведување промени во смисла на модернизација на училиштето и меѓународна соработка