Еко херои

Училишен проект,,Еко херои,, 

Вид на активност Училишен проект 
Наслов на активноста Еко херои 
Наставник реализатор и вклучени наставници Реализатори: Билјана Томаноска Страшо Аврамоски 
Вклучени ученици Ученици од одделенска настава  од прво до  пето одделение од ПУ с.Лешани 
План за реализација Прва етапа                                                                                                Октомври Акција „Нула Отпад“                                              Ноември:Посета на фабрика за производство на пластична амбалажа и производи АД-Лихнида Декември:работилница „Мојата елка“ Втора етапа Март Акција „Засади дрво,цвет разубавиго цел свет“ Мај Работилница со модна ревија со изработки  од рециклирачки материјали. 
Временска рамка Во текот на цела учебна година 2020/2021 
Начин на финансирање  Училшни средства,донации 
Очекувани резултати Да ја разбуди еколошката свест кај секој од нас како и зачувување на природната средина за идните генерации 
Доказни материјали Фотографии,изработки од пластични отпадни материјали,еко извештаии