Евакуација од пожар и укажување прва помош

Вид на активностУчилиштен проект
Наслов на активностаПоказна вежба „Евакуација од пожар и укажување прва помош“
Наставник реализаторРеализатори: Македонка Мувческа Кузмановска и Билјана Трајкоска Во проектот може да се вклучат предметни и одделеннски наставници и стручни служби, дополнително.

Вклучени ученициЦело училиште
План за реализацијаПроектот е планиран да се изведе септември – октомври 2021 и во проектот ќе бидат вклучени ТППЕ Пожарна – Охрид, Црвен Крст – Охрид, Општина Дебрца и можност за вклучување на МВР.
Прва фаза: Запознавање на учениците со опасности од појава на пожар (презентација и предавање)
Втора фаза: Симулација на пожар, спасување (евакуација) и санирање на повредени и укажување прва помош (показна вежба)
Трета фаза: Изработка на слики, презентации, ѕиден весник, известување во јавни гласила итн.
Временска рамкаСептември – октомври 2021
Начин на финансирањеДонации и спонзорства
Очекувани резултатиУчениците да умеат да препознаат опасност, да знаат навремено да реагираат, внимавајќи на својата безбедност и безбедноста на другите, да знаат на кого да се обратат и кого да побараат за помош, да умеат да го совладаат стравот и паниката и безбедно да се тргнат од опасноста.
Доказни материјалиФотографииНеделен извештаиИзработки на ученици Промоција (хепенинг, изложба, постер, презентација …)