Во светот на бајките

Училишен проект ,,Во светот на бајките,, 

Вид на активност Училишен проект 
Наслов на активноста Во светот на бајките 
Наставник реализатор и вклучени наставници Релизатор: Татјана Новеска Вклучени наставници: Оделенските наставници од I – II одделение од ПУ Мешеишта и ПУ требеништа одделенија од с. Оровник 
Вклучени ученици Учесници во рецитаторска и драмска секција од VI – IX одделение 
План за реализација 1-Дел  Подготовка на учениците на часовите кои ќе се реализираат на часовте по секција . Учениците ќе бидат вклучени во изборот и начинот на реализација на проектот . 2-Дел  Презентирање на наученото пред публика , односно читање со глумење на учениците од  I и II одделение . 3-Дел реализацијата ќе се врши во три фази  1.ПУ Мешеишта ;  1.с.Оровник и по можност заедничка претстава за сите ученици . 
Временска рамка Едно полугодие ( поради настанатата ситуација со КОВИД 19 , активностите ќе се реализираат според можностите како ќе дозволуваат ) 
Начин на финансирање  Училишни средства , доклоку се наиде на соработка со театарот од Охрид како позјмување на костими и сценографија . 
Очекувани резултати Учениците да се поттикнат да читаат ; да развијат љубов кон книгата преку игра ; да умее да ги користи правописните и интерпукциските знаци во читањето  ; секоја прочитана книга отвара нови можности во развојот на децата ; да се подобри читањето кај првооделенците – колку подобро чита , повеќе го разбира прочитаното . Да сакаат да земат учество во самата претстава или во читањето на нивната омилена бајка . 
Доказни материјали Реализираните активности со учениците од I и II одделение , фотографии , сценска изведба .  Изработка на  видео материјал и сликовница од активностите .