Наставнички совет

Наставничкиот совет на основното училиште го сочинуваат одделенските и предметните наставници и стручните соработници на училиштето.

Наставничкиот совет го свикува и со него претседава директорот.

Наставничкиот совет на основното училиште:

 • дава мислења по предлогот на прогамата за развој и на годишната програма за работа и го следи нејзиното извршување,
 • го разгледува и утврдува успехот на учениците и работата на други стручни органи,
 • им одобрува на учениците побрзо напредување во основното училиште,
 • го разгледува остварувањето на наставниот план и програмите и презема мерки за нивно извршување,
 • донесува одлуки по приговори на учениците за утврдени оценки,
 • го разгледува извештајот од реализација на годишната програма за работа, од самоевалуација, од извршената интегрална евалуација и предлага соодветни мерки,
 • расправа и одлучува за стручни прашања поврзани со воспитно-образовната работа,
 •  дава мислење за годишниот финансиски план на училиштето,
 • избира претставници во училишниот одбор,
 • дава мислење за планирањето, реализацијата и вреднувањето на постигањата во наставата и учењето,
 • го усвојува интерниот распоред за екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците,
 •  го разгледува годишниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници и Националниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници и предлага соодветни мерки,
 • дава предлози за напредување на наставниците и стручните соработници на училиштето,
 • одлучува за воспитни мерки и – врши и други работи утврдени во статутот на училиштето.