PLAY2ADAPT

Официјален сајт на проектот: https://play2adapt.home.blog/

1.ERASMUS +клучна акција 2-PLAY2ADAPT 

Вид на активност Училишен проект-дореализација 
Наслов на активноста PLAY2ADAPT 
Наставник реализатор и вклучени наставници Реализатори: Соња Гаврилоска Љулкова Далиборка Симоноска Сајческа Павлина Гаврилоска Палоска Вклучени наставници: Сања Наковска-психолог Тони Хаџи-Василев-наставник по англиски јазик Даниел Аврамоски-наставник по информатика Светлана Богданоска-наставник по музичко образование Павлина Јонческа-наставник по ликовно образование Билјана Стефаноска-наставник по математика 
Вклучени ученици Филип Вичороски, Сара Бушиноска, Славчо Станкоски, Јана Дуклеска, Андријана Огненоска, Јана Сиљаноска, Вера Жилеска овие ученици учествуваадо  2020)  Во наредната учебна година планирано е да се вклучат уште 8 ученици одосмо и деветто оделение. ( индиректно ќе бидат вклучени уште ученици )  
План за реализација 2018-2020 – проектот  почна да се реализира во 2018 до 2020 но е една година продолжен поради  ситуацијата со КОВИД -19  до 2021 
Временска рамка 2018-2021 
Начин на финансирање  Европска Комисија  
Очекувани резултати Учесниците да искустат нов начин на учење и практики поддржани од Еразмус проектот.  -вклучување и промоција  на маргинализирани групи на ученици во училиштето, општината и воопшто во заедницата -стекнување на меѓународни и меѓукултурни компетенции и свесност за различните култури  -подобрени јазични вештини 
Доказни материјали Стекнати меѓународни сертификати за учесниците Анкети  Фото и видео материјали од мобилности  Евалуациони активности