Математичко патување низ природата и историјата

Вид на активностМеѓународен еТвининг проект
Наслов на активностаМатематичко патување низ природата и историјата
Наставник реализаторБилјана Трајкоска, Македонка Мувческа Кузмановска
Вклучени ученициМартина Цветаноска, Петар Левески, Вероника Спироска, Јасна Петреска и Никола Дукоски
План за реализација1 дел: Претставување на учениците и наставниците на еТвининг, запознавање со целите на проектот и поделба на активности; 2 дел: Примена на знаењата на учениците од часовите по математика во природата и историските истражувања (мерење на висина на дрво со помош на сенки, дијаметар на дрво, претставување на природата од непосредната околина, креирање и игри и квизови во кои доминираат математичките задачи и нивна примена во секојдневниот живот); Истражување за познати математичари низ историјата од античко време до денес, истражувања за математички форми низ историски граби, мерење на времето преку истите историски градби и креирање на виртуелни тури низ археолошкиот музеј, конкретно „100 години Требенишка маска“ 3 дел: Изготвување на краен производ
Временска рамкаАприл – јуни 2021
Начин на финансирањесамофинансирање
Очекувани резултатиАктивна примена на математиката во различни други области во животот, употреба на технологијата, Web 2 tools, Подобрување на англискиот јазик, поттикнување на истражувачка работа кај учениците.
Доказни материјалиИзработени логоа и постери, огласна табла, facebook, youtube, училиштен сајт и еТвининг сајт. Проектот е награден со Ознака за квалитет од Националниот сервис за поддршка на еТвининг.