ОГЛАС за упис во ПРВО одделение во учебната 2023/24 година!

Република Северна Македонија

ООУ„Дебрца“ с. Белчишта

Бр. 08-135/1

20.04.2023

Врз основ на член 60 и член 183  од Закон за основно образование (Сл весник на РСМ 161/2019), ООУ „Дебрца“ с. Белчишта  на ден 20.04.2023  година го објавува следниов

О Г Л А С

ЗА УПИС ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНА 2023/24  ГОДИНА

 1. Уписите на ученици во прво одделение ќе се вршат во период од 02.05.2023 заклучно со 31.05.2023 година.
 2. Законски обврзници за запишување во прво одделение, се деца родени од 01.01.2017 до 31.12.2017 година.
 3. По исклучок од точка 2 на овој оглас во прво одделение може да се запише дете кое ќе наполни 6 години старост најдоцна до 31.01.2024  година, но по претходно барање од родителот/ старателот и добиено мислење од психологот во училиштето.
 4. Потребни документи за упис во прво одделение:
 5. Пополнета пријава за упис во училиштето
 6. Извод од матична книга на родени /оригинал или копија
 7. Медицинска потврда за примени задолжителни вакцини издадена од надлежна установа
 8. Потврда за  извршен стоматолошки преглед издадена од надлежна установа Ј.З.У. Здраствен дом-Охрид (закажување на 078/ 38 45 57)
 9. Медицинска потврда за извршен офталмолошки преглед издадени од надлежна здравствена установа.
 10. Документите  заедно со пријавата се доставуваат во училиштето во период од 02.05.2023 до 31.05.2023 секој работен ден од 9 до 12 часот или по електронски пат преку апликација uslugi. gov.mk
 11. За  запишување на дете со попреченост во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави и Мислење/функционален профил од комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ.
 12. Образецот на пријава може да се добие од училиштето во печатена форма или електронски по барање од родителот на е маил адреса ou-debrca-belchishta-debarca@schools.mk

Директор

Билјана Славевска